REKLAMACE

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a zák. o ochraně
spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen zboží), u něhož jsou
uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).
Prodávající je společnost Hry Bazar (Jan Šági), Křinice 27, 550 01 Broumov.
Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento
reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou
smlouvou a občanským zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor
s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku
kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí,
pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní
smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců
ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může
kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Kupující je povinen zkontrolovat zboží do 7
dnů od převzení. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného poškození nebo
neopatrného zacházení nebude brán zřetel.
Délka záruční doby se řídí platnými Občanským zákoníkem.
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní
vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace –
záruka zanikla.
Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním
péče o zboží.
Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení
výrobce.
Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
Zboží bylo poškozeno živly.

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Spotřebitel při
uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo
na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného
zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící
řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

5. Vyřízení reklamace

K účinnému uplatnění reklamace je třeba, aby kupující v záruční době a bez odkladu
zahájil reklamační řízení PÍSEMNĚ. Písemné oznámení činí kupující vyplněním
Reklamačního listu na webových stránkách nebo emailem (e-mail:hrybazar@gmail.com) s).. Reklamace, které budou poslány poštou bez předchozího písemného upozornění nejsme schopni bohužel vyřídit.
Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním
zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového
materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými
symboly.
Prodávající má povinnost zapsat do reklamačního listu termín vyřízení reklamace.
Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, proto
ani jedné smluvní straně nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.
Kupující by měl reklamované zboží předat prodávajícímu kompletní, neporušené a čisté.
Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající uvede důvod zamítnutí reklamace
písemně do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu
nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 14 pracovních dnů. Do
této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k
odbornému posouzení vady.Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci,
co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá
spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá
písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Uplatnění reklamace použitého zboží se řídí občanským zákoníkem - § 2165 a § 2167, §
2168.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. října 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Reklamace


GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay Česká pošta